Các quyết định y tế của ALS

Khi sống chung với ALS, bạn cần phải thực hiện quyết định y tế rất quan trọng. Chúng tôi khuyên bạn nên tự giáo dục bản thân, thảo luận về các lựa chọn với những người thân yêu của bạn và nhóm phòng khám ALS để đưa ra những quyết định này.

Thông tin là điều thiết yếu khi đưa ra cấc quyết định y tế quan trọng.
Thông tin là điều thiết yếu khi đưa ra cấc quyết định y tế quan trọng.

Các quyết định y tế quan trọng bạn cần biết và cân nhắc thực hiện.

https://benhals.com/chi-thi-truoc-ke-hoach-cho-nguoi-mac-benh-als/

Theo Your ALS Guide,